Tin tức & Sự kiện

Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 73 – KH/ĐUK ngày 14/06/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về ‘học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng”;

Ngày 18 tháng 08 năm 2018 trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế đã tổ chức Hội nghị  Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng.

            Tham dự hội nghị gồm có:

– Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường;

– Đồng chí Nguyễn Hải Hà – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

– Đồng chí Nguyễn Thi Lụa – Phó hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn nhà trường;

– Và các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng viên các chi bộ, cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\IMG bai viet NQTW7\A Thang.JPG

Đồng chí Lê Quyết Thắng – Văn phòng Đảng ủy tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình hội nghị.

            Trong bài phát biểu chỉ đạo Hội Nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị trung ương 7 khóa XII cũng nhưng những nghị quyết của hội nghị lần này. Đồng chí cũng yêu cầu các đảng viên trong đảng bộ nghiêm túc học tập, sau khi học tập, các chi bộ tiếp tục thảo luận, cá nhân viết bài thu hoạch gửi về văn phòng đảng ủy.

            Tiếp theo chương trình, Đồng chí Nguyễn Hữu Tư quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\IMG bai viet NQTW7\Sep Tu.JPG

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW

            Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, Trung ương đã đánh giá thực trạng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, chỉ ra những mặt ưu điểm, khuyết điểm từ đó xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quá, mục tiêu cụ thể và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá về công tác cán bộ trong thời gian tới.

            Mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

            Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\IMG bai viet NQTW7\Thay Ha.JPG

Đồng chí Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết 27-NQ/TW

            Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện.

            Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

            Đồng chí Quản Đức Tuyến – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\IMG bai viet NQTW7\A Tuyến.JPG

Đồng chí Quản Đức Tuyến – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW

            Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch./.

 

Tin liên quan