Tuần 38 (24-9-2018 ~ 30-9-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

24/9

Sáng:  8h30’

                     

Lấy số đo may đồng phục

Toàn thể Công chức, viên chức, người LĐ

Phòng HCQT;

Ban nữ công

Hội trường

(tầng 4)

Chiều: 14h30’

Họp hội đồng xét đủ điều kiện thi tốt nghiệp K41

Hội đồng

Phòng ĐT

Phòng họp

(tầng 2)

Thứ 3

25/9

Sáng:   8h00’

 

 

            9h00’

Phụ đạo thi tốt nghiệp K41

 

Họp Đảng ủy

Hai khoa

 

Đảng ủy, VP

 

Phòng học

 

Phòng họp

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

26/9

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5

27/9

Sáng:  

 

 

 

 

 

Chiều: 13h00’

 

 

            16h00’

Thi lý thuyết K41

 

 

K41 bắt thăm đề thực hành

Cán bộ coi thi

 

 

Phòng ĐT

 

       Phòng ĐT

Phòng thi

 

Phòng thi

Thứ 6

28/9

Sáng:   8h30’

Hội thảo góp ý  xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nghề KTTB hình ảnh y tê

Vụ Cơ sở Vật Chất, Ban chủ nhiệm, các chuyên gia

Phòng ĐT

Hội trường

(tầng 4)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

29/9

Sáng: 

 

 

 

 

Chiều: