Tuần 2 (07-01-2019 ~ 13-01-2019 )

Thứ

 

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

 

Địa điểm

  Thứ 2

   07/01

Sáng:          8h30’

Họp giao ban

BGH, Trưởng/phó đơn vị, CĐ, ĐTN

 

 

Phòng họp

Chiều:

  14h00’

Sơ kết KQ thực hiện nhiệm vụ HK I         (2018- 2019)

       Đại biểu + GV bộ môn KHCB

Bộ môn KHCB

HCQT

Phòng họp

Thứ 3

08/01

Sáng:

8h30’

Sơ kết KQ thực hiện nhiệm vụ HK I  (2018- 2019)

Đại biểu

ĐT

HCQT

Phòng họp

Chiều:       14h00’

Sơ kết KH thực hiện nhiệm vụ HK I (2018- 2019)

Đại biểu + GV khoa KT- ĐT -CĐCN

Khoa KT-ĐT& CĐCN

HCQT

Phòng họp

Thứ 4

09/01

Sáng:

 8h30’

          Đánh giá kết quả đào tạo HK I

(2018- 2019) cả ngày

 

Hội Đồng

 

ĐT

Khoa – BM

HCQT

Hội trường

 8h30’

Họp kế hoạch công khai tài sản cuả lãnh đạo năm 2018 (cả ngày)

Theo danh sách

TCCB

HCQT

Phòng họp

Chiều:       15h00’

       Họp BCH Công Đoàn

BCH Công Đoàn

 

HCQT

Phòng họp

Thứ 5

10/01

Sáng:

        

 

8h30’

Họp kế hoạch công khai tài sản

BGH

 

TCCB

HCQT

Phòng họp

Chiều:

 

14h30’

Họp tập thể lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng TCKT

Đảng Ủy, BGH

TCCB

VP Đảng Ủy

Phòng họp

 

 

 

Đảng Ủy

VP

 

Phòng họp

   15h30’

Họp Đảng Ủy tháng 1

Thứ 6

11/01

Sáng:

 

8h30’

Họp HĐ thi đua sơ kết HK I

HĐ thi đua

TCCB

HCQT

Phòng họp

Chiều: