Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Thời gian đăng bài: Chủ nhật, 18/09/2016 - 12:18:13

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch 15-KH/ĐUK ngày 10/5/2016 của đảng ủy khối, với quyết tâm sớm triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngày 17 tháng 9 năm 2016 Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể Đảng viên và công chức, viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường.

Th.S Nguyễn Hữu Tư - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã về dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. PGS. TS Nguyễn Viết Thông đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản, nội dung mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, các văn kiện được thông qua tại Đại hội tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít khó khăn, thách thức.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Các văn kiện do Đại hội thông qua thể hiện những quyết sách trên tất cả những lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới. Trong đó, mục tiêu tổng quát được đề ra là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã được ban hành. Để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế, trong chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần kết hợp với việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch của cá nhân cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt Nghị quyết, khắc phục triệt để việc học hình thức, học qua loa cho xong.

    Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, học sinh sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo toàn thể nhân dân, học sinh sinh viên đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết với phong trào thi đua của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nêu cao quyết tâm triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Sau một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2, năm học 2015 - 2016
Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2, năm học 2015 - 2016

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2016, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y...

Thứ năm, 01/09/2016
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52