BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Bộ Y tế triển khai tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao

Thời gian đăng bài: Thứ tư, 16/03/2016 - 11:32:11

Ngày 20/11/2014, Chính phủ đã ban hành nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Bộ Y tế triển khai tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-BYT ngày 14/1/2016 về thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đúng, kịp thời nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Y tế và nâng chất lượng khám chữa bệnh, dự phòng, nghiên cứu khoa học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Bộ Y tế đã yêu cầu từng vụ, cục, tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 6 năm (2016-2021) và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế đã được giao. 

Mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức do giảm biên chế và giảm tự nhiên do nghỉ hưu, thôi việc.

Bộ Y tế cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ và thay thế nguồn trả lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước cấp bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Hiện nay, toàn quốc đã có 9/37 đơn vị khám, chữa bệnh chiếm 24% số đơn vị tự chủ kinh phí và chiếm khoảng 37% số viên chức đã được trả lương, phụ cấp và các khoản chi phí theo lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Ngành phấn dấu đến năm 2020 có 18-20/37 đơn vị tự chủ, khoảng 50% số đơn vị thay thế nguồn trả lương, phụ cấp cho viên chức bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp...

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Đề án tinh giản biên chế của đơn vị mình. Đồng thời gắn kết quả triển khai thực hiện tinh giản biên chế với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và xử lý kỷ luật theo quy định.

Xem thêm: 

108/2014/NĐ-CP  Nghị định Chính phủ về tinh giản biên chế

KH28 BYT Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

TT 01.2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014 NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

NHT

Đừng nghĩ một chút bia, rượu vang là
Đừng nghĩ một chút bia, rượu vang là "không sao"

NLĐO)- Nghiên cứu của Anh quốc cho thấy thỉnh thoảng dùng một chút bia, rượu vang...

Thứ hai, 18/09/2017
Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến ban đầu thông qua phát triển mô...
Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến ban đầu thông qua phát triển mô...

Ngày 20/9/2017, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã có buổi làm việc...

Thứ sáu, 22/09/2017
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52