BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Hội nghị CBCNVC - Sơ kết công tác học kỳ 1, phương hướng học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng bài: Thứ hai, 13/03/2017 - 16:11:13

Thực hiện Quy chế dân chủ, căn cứ vào tình hình hoạt động của nhà trường đồng thời đánh giá khái quát những thành tựu, kết quả hoạt động đã đạt được trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động của nhà trường trong học kỳ tới.

Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2017 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động – Sơ kết công tác học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2016 – 2017.

Tham dự Hội nghị gồm có:

- Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường

- TS. Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường

- TS. Nguyễn Thị Lụa - Phó Hiệu trưởng nhà trường

Cùng toàn thể các đồng chí là công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\IMG HNCBCNVC\IMG_2269.JPG

Đồng chí Quản Đức Tuyến – Phụ trách phòng TCCB phát biểu khai mạc hội nghị

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\IMG HNCBCNVC\IMG_2278.JPG

Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo sơ kết công tác học kỳ 1 và phương hướng hoạt động học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Học kỳ I - năm học 2016-2017, nhà trường hoạt động với một khí thế mới, các hoạt động trong công tác đào tạo, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, hành chính quản trị đã dần đi vào nề nếp. Cơ cấu tổ chức, cán bộ của nhà trường có sự thay đổi lớn, dù bước đầu bỡ ngỡ nhưng đã và đang phát huy hiệu quả hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các phòng khoa, trung tâm và các tổ chức đoàn thể, tập thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên của Trường Cao đẳng nghề KTTB Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I - năm học 2016-2017 đạt thành tựu về nhiều mặt: công tác chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo (công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch đào tạo, chỉnh sửa chương trình đào tạo, quản lý đào tạo, quản lý học sinh sinh viên,       quản lý thư viện); công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính kế toán và quản lý tài sản; hoạt động của trung tâm dịch vụ.

Để tiếp nối những kết quả đã đạt được trong học kỳ I, vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017; bản báo cáo cũng đề ra phương hướng, kế hoạch công tác học kỳ 2, cụ thể trên các mặt sau:

Công tác chính trị, tư tưởng:

- Triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh. Vận dụng có sáng tạo vào các phong trào thi đua của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức và sinh viên, vận động cán bộ, viên chức và sinh viên gương mẫu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

- Thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Thực hiện nghiêm túc các quy định- quy chế của nhà trường. Xây dựng tập thể Trường Cao đẳng nghề KTTB Y tế đoàn kết, thống nhất. Công chức, viên chức và người lao động làm việc, giảng dạy nhiệt tình, chủ động, sáng tạo.

Công tác đào tạo:

- Hoàn thiện và thẩm định xong chương trình đào tạo và chương trình trình các môn học theo công văn 106/TCDN-DNCQ ngày 19/1/2017 của TCDN về hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Xin cấp phép giáo dục nghề nghiệp theo công văn số 134/TCDN-PCTT ngày 20/1/2017 của TCDN về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/1/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dụng thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện tốt các phương pháp tuyển sinh đã xây dựng, bổ sung thêm cách thức tuyển sinh mới hiệu quả hơn.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực tập và thi tốt nghiệp cho K40

- Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo: đưa các hoạt động dạy, học, thi, kiểm tra, thi lại, học lại, công tác giáo viên chủ nhiệm theo đúng quy chế; Tiếp tục thực hiện quy định về dự giờ, quy định xin ý kiến đánh giá giáo viên, thực hiện kiểm tra giáo án, sổ tay lên lớp của giáo viên. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

- Chủ động, tích cực mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, liên kết đào tạo để tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, giáo viên. Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn mới để thu hút người học.

Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình, biểu mẫu về công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm, các quy định về thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, rà soát, đánh giá viên chức trong quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm và đưa ra khỏi quy hoạch những viên chức không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Làm tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo Phòng, Khoa.

- Xây dựng kế hoạch luân chuyển các vị trí lãnh đạo theo quy hoạch, đào tạo cán bộ trong quy hoạch về chính trị, quản lý nhà nước theo quy định.

- Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đảm bảo về số lượng, chất lượng, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp công việc để đảm bảo công chức, viên chức được đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên.

- Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn cụ thể, chi tiết để đánh giá, phân loại viên chức hàng năm theo quy định.

- Tiếp tục rà soát và thực hiện theo Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế;

- Rà soát và thực hiện các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp đối với công chức, viên chức;

- Tích cực phổ biến các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các chế độ theo quy định. Triển khai thực hiện công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường việc kiểm tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo bình đẳng, công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các khâu, các lĩnh vực công tác về tổ chức cán bộ. Đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm  nội quy, quy chế trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt công tác bảo quản,  quản lý, cập nhật, phân loại hồ sơ công chức, viên chức, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức bằng phần mềm tin học quản lý.

Công tác tài chính và quản lý tài sản:

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Có biện pháp tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là tiết kiệm điện, nước và các vật tư tiêu hao khác.

- Khai thác và quản lý tốt nguồn thu, kết hợp với việc tiết kiệm chi về kinh phí thường xuyên để tạo nguồn thực hiện tốt việc tăng lương lên mức 1.300.000đ vào ngày 1/7/2017 theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về thanh toán trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đề án liên doanh, liên kết báo cáo Bộ Y tế.

- Cải tạo cơ sở vật chất theo dự án đã được Bộ Y tế phê duyệt, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất. 

- Hoàn thiện và triển khai Quy chế quản lý tài sản theo quy định của Luật công sản và các nghị định, thông tư hướng dẫn quản lý công sản.

- Hoàn thiện và triển khai quy định về quản lý Ký túc xá. Đảm bảo thực hiện tốt nội quy, quy định về ký túc xá.

- Thường xuyên kiểm tra việc quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các thiết bị giảng dạy, thiết bị phòng học, thiết bị văn phòng, các hệ thống điện, nước... được kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ từ đó tăng tuổi thọ, tiết kiệm tránh lãng phí.

- Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dịch vụ, tạo việc làm và tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, giáo viên: tăng cường các hoạt động truyền thống, phát triển các dịch vụ mới.

Một số công tác khác:

- Công tác đoàn thanh niên: chuẩn bị công tác tổ chức, nhân sự cho đại hội đoàn trường. Xây dựng quy chế hoạt động của đoàn thanh niên cũng như kế hoạch hoạt động hàng năm của Đoàn thanh niên.

- Công tác công đoàn: xây dựng quy chế phối hợp của Công đoàn trường với Đảng ủy, Ban giám hiệu. Nâng cao hiệu quả các hoạt động công đoàn, chuẩn bị các công tác cho Đại hội Công đoàn vào khoảng quý III năm 2017.

Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật thiết bị Y tế trong học kỳ I và nhiệm vụ trong học kỳ II. Phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong học kỳ I, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể công chức, viên chức của Nhà trường quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\IMG HNCBCNVC\IMG_2280.JPG

Đồng chí Phạm Thị Phương Anh  – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đọc báo cáo hoạt động của Công đoàn trường năm 2016

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\IMG HNCBCNVC\IMG_2317.JPG

Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan– Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết hội nghị

Description: C:\Users\Admin\Desktop\IMG HNCBCNVC\IMG_2312.JPG

Hội nghị bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...

Thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng...

Thứ sáu, 31/08/2018
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị

Thực hiện Đề án số 135/ĐA-CĐTTB ngày 15 tháng 06 năm 2018 của trường Cao đẳng...

Thứ ba, 21/08/2018
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52