BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Ban giám hiệu

Danh sách Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế gồm:

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Hữu Tư

1981

Phó Hiệu trưởng Phụ trách

Thạc sĩ Điện tử viễn thông

2

Nguyễn Hải Hà

1961

Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ Toán học cho máy tính

3

Nguyễn Thị Lụa

1984

Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ Hóa vô cơ

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52