BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Khoa cơ điện y tế

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Quốc Đạt

1978

Phụ trách Khoa

Th.S Điện tử viễn thông

2

Võ Tuấn Ngọc

1971

Giảng vie

Th.S Điện tử viễn thông

3

Nguyễn Tuấn Anh

1975

Giảng viên

Th.S Khoa học

4

Nguyễn Anh Tuấn

1980

Giảng viên

Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện

5 Nguyễn Văn Sơn 1980 Giảng viên Kỹ sư Điện tử viễn thông
6 Phạm Văn Ân 1980 Giảng viên Thạc sỹ Điện - Điện tử
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52