BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Phòng vật tư và thiết bị dạy học

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Xuân Dương

1974

Phó Giám đốc

Kỹ sư Điện tử viễn thông

2

Nguyễn Ánh Sáng

1982

Trợ giảng

Kỹ sư Điện tử viễn thông

3

Phan Văn Toàn

1980

Kỹ thuật viên

Cao đẳng nghề KTTB Điện tử Y tế

4

Nguyễn Văn Phúc

1990

Kỹ thuật viên

Cao đẳng nghề KTTB Xét nghiệm Y tế

5

Hà Thanh Phong

1980

GV kiêm nhiệm

Th.S Kỹ thuật điện tử

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52