Tôn vinh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Tôn vinh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015

Thời gian đăng bài: Thứ năm, 24/03/2016 - 10:00:22

Tối ngày 21/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (1996 – 2015) và Trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Tôn vinh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015

Qua 20 năm, Gii thưởng đã tôn vinh 200 thanh thiếu nhi tiêu biu, đi din sut sc nht cho các thế h ca mình trên tt c các lĩnh vc: hc tp, nghiên cu khoa hc, lao đng sn xut, điu hành doanh nghip, quc phòng, an ninh – trt t, văn hóa – ngh thut, th thao, hot đng xã hi – thin nguyn.

Danh hiu “Gương mt tr Vit Nam tiêu biu” đã tiếp thêm đng lc, nim tin và khát vng đ các bn tr vinh d nhn gii thưởng này được chp cánh vươn lên tiếp tc cng hiến và ta sáng trong lĩnh vc ca mình.

DDK_8113

y viên B Chính tr, Trưởng ban kinh tế Trung ương Vương Đình Hu  (th 3 t bên phi sang) và y viên Trung ương Đng, Bí thư Th nht Trung ương Đoàn, Anh Nguyn Đc Vinh ( th 3 t bên trái sang) trao Bng khen cho các gương mt tr Vit Nam tiêu biu.

Phát biu ti bui l, y viên B Chính tr, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Vương Đình Hu nhn mnh: “Đng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiu ch trương, chính sách v công tác thanh niên nhm thu hút, tôn vinh, trng dng nhân tài, ưu tiên nhiu ngun lc cho đi ngũ tài năng tr. Nhiu tài năng tr đã được Đng, Nhà nước chăm lo, trưởng thành và có nhiu đóng góp quan trng vào s nghip xây dng và bo v T quc”.

DDK_8132

Ông Vương Đình Hu, y viên B Chính tr, Trưởng ban Kinh tế T.Ư phát biu ti bui l

Gii thưởng Gương mt tr Vit Nam là cách làm sáng to, thiết thc đ phát hin, tôn vinh, trao thưởng hàng năm cho nhng tài năng tr tiêu biu ca đt nước. Mi gương mt tr Vit Nam tiêu biu là mt câu chuyn đy thuyết phc và cm đng v khát vng, s tiên phong, kiên trì và bn b; là nhng hoa thơm qu ngt, tiêu biu cho quá trình dày công chăm lo, bi dưỡng ca gia đình, đơn v, đoàn th và xã hi.

Đng chí Vương Đình Hu ghi nhn nhng n lc, c gng ca Trung ương Đoàn, Hi đng Điu hành Qu h tr tài năng tr Vit Nam trong nhng năm qua đã làm tt công tác phát hin, bu chn và tôn vinh các gương mt tr tiêu biu; đng thi cũng đ ngh các đng chí coi đây là dp đ đánh giá li nhng kết qu đt được cũng như nhng khó khăn, hn chế và đ ra các gii pháp, cách làm thiết thc hơn, làm lan ta mnh m giá tr cao đp ca gương mt tr Vit Nam tiêu biu đến vi đông đo đoàn viên, thanh thiếu nhi trong c nước.

Đng chí cũng đ ngh các cp y Đng, chính quyn, các cơ quan, ban ngành, các t chc, cá nhân, doanh nghip tiếp tc quan tâm, đng hành, h tr, cùng chung tay góp sc cho s phát trin ca tài năng tr đt nước, coi đây là tình cm, là trách nhim trong s nghip chăm lo, đào to, bi dưỡng thế h tr.

DDK_8085

Nguyên Phó Th tướng Vũ Khoan, Ch tch hi đng Bo tr Tài năng tr Vit Nam (gia) và y viên d khuyết BCH TƯ Đng, Bí thư BCH TƯ Đoàn, Anh Lê Quc Phong (th 4 t trái sang) trao gii thưởng cho 10 Gương mt tr trin vng.

10 cá nhân được vinh danh và trao gii thưởng Gương mt tr Vit Nam tiêu biu năm 2015 gm: 

1. Lê Yên Thanh, 22 tui, Khoa Công ngh thông tin, Đi hc Khoa hc t nhiên, Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh.

2. Nguyn Thế Hoàn, 19 tui, Đi hc Khoa hc t nhiên, Đi hc Quc gia Hà Ni.

3. Tiến sĩ Trn Hà Liên Phương, 35 tui, B môn K thut y sinh, Đi hc quc tế, Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh.

4. Phan Thanh Sang, 32 tui, Ch trang tri hoa lan Ysaochid.

5. Đinh Th Bích Châu, 34 tui, Tng giám đc Công ty TNHH đu tư Hoàn Châu.

6. Thượng úy Trn Thanh Luân, 28 tui, phi công Phi đi 1, Trung đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chng Phòng không – Không quân.

7. Đi úy Ngô Ngc Trân, 32 tui, Phó trưởng phòng 4, Cc An ninh mng, B Công an.

8. Lý Hoàng Nam, 19 tui, vn đng viên qun vt đi Becamex Bình Dương.

9. Ca sĩ Hà Anh Tun, 32 tui.

10. Nguyn Thy Tiên, 28 tui, Hi đng sáng lp, qun lý điu phi Mng lưới ung thư vú Vit Nam.

Nguồn: "Hoa Học Trò"

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52