BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Thông báo Lớp đào tạo liên tục "Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt"

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com