BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trung cấp Lập trình máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ- CĐKTTB ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

Tên ngành, nghề: Lập trình máy tính

Mã ngành, nghề: 5480208

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Thời gian đào tạo: 02 năm

1.  Mục tiêu đào tạo:

1.1.  Mục tiêu chung:

- Trình bày được khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trình bày được quy trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin, vai trò của từng cá nhân trong quy trình sản xuất phần mềm.

- Thể hiện được các kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng tư vấn giám sát; đồng thời hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và suy luận.

1.2.  Mục tiêu cụ thể:

-           Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức đuợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

-           Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

-           Có sức khỏe, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

-  Kiến thức.

+    Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin

+    Trình bày được các kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

+    Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu

+    Trình bày được các kiến thức về tiếng Anh Chuyên Ngành công nghệ thông tin

+    Trình bày được các kiến thức về qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin, vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm

+    Am hiểu vê phần cứng và các thiết bị ngọai vi

 +    Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin.

 -   Kỹ năng

 +    Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng

+    Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu.

+    Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

 +    Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.

+    Xây dựng được 1 Website hoàn chỉnh

 +    Xây dựng được 1 ứng dụng vừa và nhỏ

 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 -   Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm, quản lý nhóm lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm; Nhân viên văn phòng trong các công ty có ứng dụng công nghệ thông tin, làm quản trị website, quản trị mạng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh;

-    Lam viêc ở cac trương hoc ở vị trí phong thí nghiêm, day hoc cho cac đôi tương có bâc nghề thâp hơn;

-   Có thể hoc tiêp tuc ở bâc cao đẳng;

 -   Tự mở doanh nghiêp.

 2.  Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: - Số lượng môn học, mô đun: 27

 - Khối lượng kiến thức toàn khóa: 114 Tín chỉ

 - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

 - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2225 giờ

 -  Khối lượng lý thuyết: 785 giờ; Khối lượng thực hành, thực tập: 1563 giờ

3. Nội dung chương trình

 

 

 

Thơi gian hoc tập (giơ)

 

Ma

 

Số

 

Trong đo

 

 

MH/

Tên môn hoc, mô đun

tín Tông sô

Thực

Thi/

 

hành/

Kiểm

 

 

chỉ

 

 

 

thuyết bài tập

tra

 

 

 

 

 


I                Các môn học chung 

MH 01

Chính trị

2

30

20

8

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

26

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng

2

45

9

34

2

MH 05

Tin học

2

30

13

16

1

MH 06

Ngoại ngữ

3

60

28

29

3

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

 

 

 

 

 

II.1

Cac môn hoc, mô đun cơ sở

 

 

 

 

 

MH 07

Tin học đại cương

4

75

23

48

4

MH 08

Lập trình căn bản

6

120

45

71

4

MH 09

Toán rời rạc

3

60

43

12

5

MĐ 10

Phần cứng máy tính

3

45

28

15

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

 

 

 

 

 

MH 11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

90

30

54

6

MH 12

Cơ sở dữ liệu

5

90

60

26

4

MH 13

Mạng căn bản

3

60

38

20

2

MĐ 14

Lập trình quản lý 1

3

75

16

54

5

MĐ 15

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1(MS SQL

4

75

29

43

3

 

SERVER)

 

 

 

 

 

MH 16

Anh văn chuyên ngành

4

60

37

20

3

MĐ 17

Thiết kế Web

5

120

26

90

4

MĐ 18

Lập trình Window 1(c#,vb. net)

6

120

45

70

5

MH 19

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

4

60

37

20

3

MĐ 20

Lập trình Web 1 (asp.net)

7

150

44

100

6

MĐ 21

Lập trình hướng đối tượng

4

75

28

43

4

MĐ 22

Đồ họa ứng dụng

6

150

30

114

6

II.3

Danh mục các môn học, môđun tự chọn

 

 

 

 

MĐ 23

Hệ điều hành mã nguồn mở

4

90

30

57

3

MĐ 24

BORLAND C++ BUILDER

6

120

40

75

5

MH 25

Quản trị mạng

7

150

44

106

4

MH 26

Tin học văn phòng

5

120

30

87

3

MĐ 27

Thực tập tại cơ sở

10

320

 

320

 

 

Tổng cộng:

114

2435

785

1563

91

  

 4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các bộ ngành tổ chức xây dựng và ban hành cần được áp dụng thực hiện theo đúng quy định

 4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

 Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân. Đối với sinh viên, hoạt động ngoại khóa đóng vai trò rất lớn không chỉ trong quá trình tham gia học tập tại nhà trường mà còn sau khi ra trường.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã được xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng nghề nội dung và thời gian hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

 Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được nhà trường bố trí vào thời gian cuối của từng học kỳ. Nội dung kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được hướng dẫn cụ thể theo môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

 Kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được thể hiện rõ ở kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

 -   Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

-   Hình thức thi:

TT

Môn thi

Thời gian (giờ)

Hình thức thi

1

Chính trị

2

Tự luận

2

Lý thuyết tổng hợp nghề

2 - 3

Tự  luận,  trắc  nghiệm, kết hợp

   3   Thực hành nghề nghiệp  <= 8   Thực hành

+  Môn Chính trị có thể bố trí thi ngay sau khi kết thúc môn học.

                     +   Đề thi thực hành nghề nghiệp được nhà trường tổ chức cho sinh viên bốc thăm trước ngày thi từ 3 đến 5 ngày.

-   Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu Cử nhân thực hành.

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52